පාවෙන සෞරග්රහ - Gormeet ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සමාගම, සීමාසහිත
ISO 9000: 2008 සහතික ලත් කර්මාන්තශාලා
අප සමග සම්බන්ධ:
  • ලිපිනය
    Dutou කර්මාන්ත කලාපය, දකුණු දිස්ත්රික්කයේ, ෙසොංෂාන් සිටි, Guangdon
  • අප මත අමතන්න
    +86 760 88832244
  • අප තැපැල් @
    Sales@gormeet.com

  • WhatsApp Online Chat !